ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail arnan@eng.cmu.ac.th