ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ ละออ คันธวงศ์
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ C&I รุ่น 1 สถาบันราชภัฏลำปาง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนไตรมิตร อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
e-mail $email;