ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ รัตนา สิงหกูล
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการเงินและสวัสดิการ C&I รุ่น 1 สถาบันราชภัฏลำปาง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านป่าเหว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
e-mail $email;