ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ ยุวดี แปงสนิท
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ C&I รุ่น 1 สถาบันราชภัฏลำปาง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
e-mail $email;