ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ กมลวรรณ สายปินตา
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม C&I รุ่น 1 สถาบันราชภัฏลำปาง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดสบจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
e-mail $email;