ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ ลวภา ทองอยู่เรือน
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ C&I รุ่น 1 สถาบันราชภัฏลำปาง สถานที่ทำงาน : โรงเรียนคลองสำอางค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
e-mail jiblawapa@hotmail.com