ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ ลักขณา เตชะหลอ
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน $title;
e-mail $email;