ข้อมูลผู้แต่ง
ชื่อ นางพิกุล ทองช่วย
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน $title;
e-mail $email;