.
   The winner
   Second Home
   หัวใส
   Learning Earth
   ไหว้ครู
 
 

 

The winner

เพื่อความสำเร็จและการศึกษาที่ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

บทความต่างๆ

-
เพื่อช่วยเหลือนักเรียน เพราะ เด็กกำลังเติบโตและเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนไม่สามารถดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้
 

ทศพล - 21 ก.ย. 2544

การบริหารและการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน, บุคลากรในโรงเรียน,การบริหารและการจัดการ,หลักการบริหารงาน
 

สุรีย์ อินสุ - 07 ต.ค. 2544

การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษา
การจัดกิจกรรมในหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรมัธยมศึกษาเน้นความสำคัญที่ต้องจัดประสบการณ์และกิจกรรม ที่มุ่งให้พื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ในขณะเดียวกันพื้นฐานทางด้านวิชาชีพก็ต้องจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นด้วยเพื่อให้ตัวผู้เรียนไปสู่วิธีการ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ตามที่ตนเองสนใจ ต้องการและมีความถนัดในสิ่งที่จะกระทำ นอกจากกิจกรรมในหลักสูตรที่พัฒนานักเรียน แต่นั่นยังไม่พัฒนาให้ผู้เรียนเจริญงอกงามทั้งทางด้าน พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อสนองความสนใจของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้ นั่นก็คือ การจัดกิจกรรมชุมนุมและสภานักเรียน จะเป็นสิ่งเสริมสร้างผู้เรียนอย่างมากในเรื่องการปรับตัวเองในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันตลอดจนสามารถสร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
 

พิมลพรรณ พรหมทอง - 05 ต.ค. 2544

ภารกิจของโรงเรียน
ภารกิจของโรงเรียนมีมากมาย แบ่งออกเป็น 5 ด้านเท่านั้น คือ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านนักเรียน งานด้านบริหารและจัดการ งานแผนงานและพัฒนา งานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก งานทั้งห้าด้านนี้ เป็นงานที่มีความสำคัญที่โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องทำ งานทุกอย่างของโรงเรียนก็จะมีผู้รับผิดชอบงานในแต่ละงาน
 

นส. ขวัญเรือน มิ่งอุตม์ - 28 ก.ย. 2544

บทบาทของผู้บริหาร
ผู้บริหารคือผู้จัดการงานทุกอย่างในโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามภาระหน้าที่และจุดประสงค์การบริหารอาจกระทำโดยการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานได้ปฎิบัติ จนกระทั่งงานสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี
 

เยาวเรศ วงศ์ปาลีย์ - 17 ส.ค. 2544