การจัดการศึกษาของต่างประเทศ

โดย สมจิตร วงศ์ชุ่มใจ  - 10 ก.ค. 2547


Education in England and WalesOn 15 May 2004 I have interviewed Miss Kathryn Phillips about education in the UK. She graduated from University of Wales B.A. of Biblical Studies, English and Education P.G.C.E. University of London Institute of Education, M.A. in Linguistics TESOL from University of Surrey. She was the Headteacher of Chipping Sodbury School 1987-1997. Now she is the Admission Director at American Pacific International School in Chiangmai. The follwoing is about education in the U.K

Most children in England and Wales start school in the term which includes their fifth birthday (we call them ‘rising fives’). Many go to Nursery schools or classes before that. Some are private; some are run by education authorities.


In the UK education is free from 5-16 years. Some Local Education Authorities operate a voucher scheme for Secondary School where parents can choose the school but ‘pay’ using the voucher. I think this is a bit like the new system in Thailand. Much of Thai Education Reform (e.g. a common core curriculum) is similar to the changes made in the UK in the early 1990s.

Primary Schools usually provide education for children aged 4+-11, with Secondary Schools for 11- 16/19. Further Education Colleges also provide courses for 16+s and adults – some of these are fulltime, some part-time. Higher Education is provided at Colleges of Higher Education and Universities. Some courses are purely academic, some vocational, focussing on the needs of employers and skills needed to gain employment.


Class size is limited to 30. Teachers may not be asked to work more than 1265 hours per year – and the hours for each teacher have to be accounted for or recorded.

There are some points in their school career at which every child must take examinations which are set either by the Government Assessment Agency or by an Examination Board. This happens at the end of every Key Stage and for GCSE, AS and A Level. Only termly and yearly exams are set by the school.

Schools and Colleges are inspected every four years. The Inspection involves parents and Governors as well as teachers and students. The report is public and is published on the internet.

www.dfes.gov.uk/index.htm
Department for Education and Skills
www.nfer.ac.uk             
National Foundation for Education Research
www.inca.org.uk            
International Review of Curriculum and Assessment
www.qca.org.uk            
Qualifications and Curriculum Authority


การศึกษาของสหราชอาณาจักร


จากการสัมภาษณ์ Miss Kathryn Anne Phillips ชาวอังกฤษ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเทศอังกฤษและเวลส์ Miss Phillips บอกว่า เด็กๆ ในอังกฤษและเวลส์ ส่วนมากเริ่มไปโรงเรียนตอนอายุครบ 5 ปีเต็ม เด็กหลายคนไปโรงเรียนรับเลี้ยงเด็กหรือเตรียมอนุบาลมาก่อน โรงเรียนบางส่วนเป็นของเอกชน บางส่วนเป็นของหน่วยงานการศึกษา

ในสหราชอาณาจักร ให้เด็กอายุ 5-16 ปี ได้เรียนหนังสือฟรี หน่วยงานศึกษาส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้จัดให้มีโครงการใช้บัตรคูปองเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนได้แต่ให้จ่ายเงินเป็นบัตรคูปองแทน ฉันคิดว่าแบบนี้เหมือนกับการศึกษาในระบบใหม่ของประเทศ การปฏิรูปการศึกษาของไทยคล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ในต้นปี 1990

โรงเรียนประถมศึกษามักจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 4-11 ปี ในระดับมัธยมศึกษาคือช่วงอายุ 11-16/19 ปี ส่วนการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยยังคงมีการจัดหลักสูตรสำหรับผู้เรียนอายุ 16ปีขึ้นไป และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ วิทยาลัยบางแห่งสอนเต็มแบบภาคปกติ บางส่วนสอนแบบภาคสมทบ การจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมักจัดให้มีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ บางหลักสูตรเป็นวิชาการล้วนๆ บางหลักสูตรเป็นสายอาชีวศึกษา มุ่งเน้นตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และทักษะที่จำเป็นประโยชน์ในการทำงาน

ขนาดของห้องเรียนจำกัดแค่ 30 คน ครูทำงานไม่ควรมากกว่า 1,265 ชั่วโมงต่อปี และชั่วโมงการทำงานของครูแต่ละคนจะถูกนับหรือถูกบันทึกไว้
จุดสำคัญของโรงเรียนก็คือเด็กทุกคนต้องได้สอบ ซึ่งอาจจัดโดยหน่วยงานวัดผลของรัฐบาล หรือ คณะกรรมการสอบ มักจัดให้มีขึ้นเมื่อจบแต่ละขั้น ส่วนโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบของแต่ละระดับ ประจำทุกๆเทอม และทุกๆปี

โรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ จะถูกตรวจสอบทุกๆ 4 ปี การตรวจสอบจะมีทั้งผู้ปกครอง และผู้ว่าราชการ รวมทั้งครูและนักเรียนด้วย รายงานการตรวจสอบจะประกาศและตีพิมพ์บนอินเตอร์เนต มีเวบไซท์ที่ควรเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการศึกษาต่างๆ ดังนี้
www.dfes.gov.uk/index.htm
Department for Education and Skills
www.nfer.ac.uk             
National Foundation for Education Research
www.inca.org.uk            
International Review of Curriculum and Assessment
www.qca.org.uk            
Qualifications and Curriculum A