ข้อคิดสะกิดใจ

โดย นางสลักจิต ใจน้อย  - 30 ม.ค. 2550


เรื่องราว ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พานพบและเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทำให้เราได้รับข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต โดยประยุกต์เข้ากับคำสอนของศาสนาของตนเอง
ข้อคิดสะกิดใจ ตอน....ถนนแห่งชีวิต
ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางหรือชีวิตคือการเดินทาง เป็นคำพูดที่เรามักได้ยินจนค้นหูอยู่เสมอ เมื่อมาถึงปลายทางที่ต้องการก็มักจะหยุดเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ตนเองต้องการ ประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างคละเคล้ากันไป คงไม่มีใครที่จะพบแต่ความสมหวังไปเสียทุกอย่าง หากเราพบแต่ความสำเร็จ สมหวัง เราก็ไม่สามารถเรียนรู้ว่าความล้มเหลวเป็นอย่างไร เพราะแท้จริงแล้วคนเรามักเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลว เพื่อก้าวไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จ นั่นหมายถึงความล้มเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่บนถนนแห่งชีวิตมีเส้นทางให้เราได้เลือกเดินหลายเส้นทางสุดแล้วแต่ใครจะเลือกเส้นทางไหนและเลือกโดยวิธีใด ในแต่ละวันเมื่อเราเดินทางมักเห็นผู้คนมากมายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาไปสู่จุดหมายที่ตนตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นโดยหน้าที่การงานหรือโดยความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันไป หากเรานั่งรถมองไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ชำเลืองดูสองข้างทางบ้างเราก็ไม่เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ทำงานอย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
มีข้อความหนึ่งกล่าวว่า “อดีตคือความฝัน ปัจจุบันคือความจริง”.ให้แง่คิดว่าเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมามีทั้งสิ่งดีและไม่ดี สิ่งดีก็เก็บไว้คิดพิจารณาและพูดถึง สิ่งไม่ดีก็ให้เป็นบทเรียนชีวิต ไม่มีใครสามารถย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตได้อีกให้ใช้สิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ที่จะเผชิญกับความจริงของชีวิตในปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่น เพื่อความสำเร็จแห่งชีวิตที่เราเลือกเดิน
ผู้เขียนได้อ่านบทความตอนหนึ่งจากหนังสือสู่ความสำเร็จของอาจารย์ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์รู้สึกประทับใจมากจึงขออนุญาตนำมาแบ่งปันเป็นข้อคิดสำหรับผู้อ่านดังนี้....คุณลักษณะชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จตามแนงทางของพระเจ้าในพระคริสตธรรมคัมภีร์ของคริสต์ศาสนา พระเจ้าทรงสอนสูตรแห่งความสำเร็จประการหนึ่งคือความมีวินัย พระองค์มีความประสงค์ให้เราเป็นคนมีวินัย ทรงสอนว่า “จงยึดวินัย และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า”(สภษ.4:13) “เขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิต....”(สภษ.5:23)….จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิด” (1คธ.14:40)
ความมีวินัยหมายถึงความสามารถควบคุมตัวเองได้ คนมีวินัยจะฝึกตัวเอง ฝืนตัวเอง และพยายามเอาชนะตัวเองเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ พระเยซูทรงให้ความสำคัญกับการเอาชนะตัวเอง พระองค์ตรัสว่า ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา” (มธ.16:24) ความมีวินัยจะทำให้เราขยัน และความขยันจะนำไปสู่ความสำเร็จ “มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจน แต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่ง”(สภษ.10.4) “คนเกียจคร้านจะจับเหยื่อของเขาไม่ได้ แต่คนขยันขันแข็งจะได้ทรัพย์ศฤงคารประเสริฐ” “วิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยากอยู่ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพี”(สภษ.13:4) นี่เป็นเพียงประการหนึ่งของสูตรแห่งความสำเร็จที่จะนำพาเราก้าวไปบนหนทางแห่งชีวิตที่เราเลือก หากแต่ยังมีอีกหลายประการที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอาทิเช่น การชนะใจผู้อื่น ความซื่อสัตย์ การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราเลือก และความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะความประมาทคือหนทางแห่งความล้มเหลวและผิดพลาดทุกชนิด คุณสมบัติทั้งหมดที่ว่ามานี้ อะไรที่คุณมีแล้ว จงขอบพระคุณพระเจ้า ขอให้รักษาและพัฒนาให้มีมากขึ้น ส่วนที่ยังขาดอยู่ขอเติมให้เต็ม เพื่อจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา