กลุ่มทั่วไป

โดย อนุสรณ์ แก้วคำเลิศ  - 27 ส.ค. 2542
อาจารย์ กำธร หัดไทย
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
ปัจจุบันทำงานที่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเ มือง กำแพงเพชร
ที่อยู่ 9/41 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง กำแพงเพรช
ประสบการณ์การทำงาน
ทำงานอยู่ฝ่ายโสต เมื่อ ปี 2533 ที่สำนักงานกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ
ความรู้สึกที่มาอบรมในครั้งนี้
ตอนแรกรู้สึกว่ายาก แต่พอวันต่อมาก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะง่ายขึ้น

อาจารย์ราชลักษณ์ กาญจนมุสิก
หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
ที่ทำงาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ริม ต.ดอนเต้า เชียงใหม่ 52180
Tel , Fax 053 - 890438
ที่อยู่ 43 ม. 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150 Tel. 053- 471032
ความรู้สึกในการอบรมครั้งนี้
เมื่อก่อนไม่คอยสนใจ ประกอบกับใช้งาน คอมพิวเตอร์ในเรื่องของเอกสาร
เท่านั้นการอบรมในครั้งนี้ทำให้จุดประกายความคิดที่จะเริ่มและทดลองเขียน
Homepage
คติประจำตัว พัฒนาตัวเองและเรียนรู้อยู่เสมออ.สู่ดิน ชาวหินฟ้า
อาจารย์ 2 ระดับ 7
ที่ทำงาน โรงเรียน จ่าการบุญ จังหวัด พิษณุโลก
ที่อยู่ 65/2 หมู่ 5 ตำบล พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ความคิดเห็น การอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกเก็บข้อมูล เพราะต้องออกไปนอกสถานที่และได้สัมผัสกับบุลคลที่เกี่ยวข้องในงานนั้น

การนำไปใช้ ต้องการใช้เทคนิคการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ นี้นำมาพัฒนาเยาวชน ในด้าน ศิลเด่น เป็นงาน และ ชาญวิชา
คำแนะนำ เวลาค่อยข้างจำกัด ดั้งนั้นการจัดหาข้อมูลจึงทำได้ไม่มาก และไม่ได้เตรียมมาก่อนด้วย
คติ ควรทำตนเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
อาจารย์ ธีรศักดิ์ ผาสุข