ทวี เหล่าทวี

โดย ณภัทร บุญสมบูรณ์  - 27 ส.ค. 2542
ชื่อ : ทวี เหล่าทวี
ทำงานในตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพิจิตร
ที่อยู่ : 27/43 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : (055) 652787

สาเหตุที่เลือกเขียนบทความนี้ :
สนใจเรื่องของแหล่งพลังงานกับธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น

ลักษณะนิสัย :
ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะ :
ควรมีการอบรมเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ