พจนีย์ สวัสดิ์รัตน์

โดย ณภัทร บุญสมบูรณ์  - 27 ส.ค. 2542
ชื่อ : พจนีย์ สวัสดิ์รัตน์
ทำงานในตำแหน่ง : อาจารย์ 2
ที่ทำงาน : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ที่พัก : บ้านพักศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : (055) 714058

บุคคลิกภาพ : เป็นกันเองกับทุกคน
ลักษณะนิสัย : ตรงไปตรงมา
สิ่งที่ชอบ : ทำงานเพื่อชีวิต ชีวิตเพื่อการทำงาน

สาเหตุที่เขียนบทความเรื่องนี้ :
เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก ต้องช่วยกันแก้ปัญหา และร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ :
ควรมีการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่น ๆ อีก