ชีวิตบนต้นไม้

โดย อรรถชัย โฆษณสันติ  - 27 ส.ค. 2542

ปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่จะสามารถทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย และดำรงเผ่าพันธุ์ได้ก็คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แตกต่างกับสัตว์ และพืชต่าง ๆ ที่ต้องการปัจจัยเพียงแค่ อาหาร และที่อยู่อาศัยเท่านั้น ต้นไม้อาศัยอาหารที่หาได้จากดิน เมื่อต้นไม้นานาพันธุ์มาอยู่รวมกันเป็นบริเวณกว้าง ๆ ก็คือป่าไม้
ต้นไม้นานาชนิดอยู่รวมอาศัยกลายเป็นป่า

สัตว์ต่าง ๆ ก็ได้อาศัยป่าไม้เป็นที่อยู่ที่กิน และที่อาศัย ในจำนวนนี้ก็มีพืชและสัตว์บางชนิด ที่ได้อาศัยลำต้นของต้นไม้เป็นแหล่งที่กินที่อยู่อาศัยและที่หลบภัย อย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด พืชประเภทจำพวกกาฝาก ยกตัวอย่างจำพวกสัตว์ก็อย่างเช่น แมงมุม, กิ้งก่า, มด, กระรอก ฯลฯ ยกตัวอย่างจำพวกพืชก็อย่างเช่น พืชตระกูลกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

พืชและสัตว์หลาย ๆ ชนิดก็ได้อาศัยลำต้นของไม้ขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย


บนต้นไม้หนึ่งต้น เต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่ได้อาศัยอยู่บนลำต้นของมัน มีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไป เปรียบเสมือนดั่งเช่นละครตอนหนึ่ง ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เสมือนกับชีวิตของมนุษย์เราที่ได้ประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตแต่ล่ะวันนั้นเอง


ป่าคือชีวิต โปรดอย่าได้คิดทำลาย จงช่วยกันอนุรักษ์