เหมืองแม่เมาะ

โดย ทวี เหล่าทวี  - 26 ส.ค. 2542เหมืองแม่เมาะ ตั้งอยู่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นเหมืองถ่านหินหรือถ่านลิกไนต์ที่ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อันเป็นโรงไฟฟ้าพล้งงานความร้อนที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน รวม 13 เครื่อง มีกำลังการผลิต 2,625,000 กิโลวัตต์ ใช้ถ่านหินรวมกันวันละ 23,600 ตัน
การทำเหมืองถ่านหิน เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ตั้งแต่การสำรวจ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เพื่อหาปริมาณถ่านลิกไนต์ที่แน่นอน วางแผนทำการเปิดหน้าดิน ขุด ระเบิดเจาะถ่านหิน
ขนลำเลียง ย่อยถ่านหินให้ได้ขนาด และฟื้นฟูสภาพเหมืองให้คืนสู่สภาพเดิม
ข้อดีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
1.ราคาถูก
2.หาง่าย มีเพียงพอในปัจจุบัน จนอีก 50 ปีข้างหน้า
ข้อเสีย
1.ต้องใช้ในปริมาณมาก
2.มีผลกระทบค่อสิ่งแวดล้อม
การแก้ไข
1.ใช้พลังงานอื่นทดแทน เช่น พลังน้ำจากเขื่อน พลังนิวเคลียร์ เป็นต้น
2.การแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทำการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อแยกฝุ่นออกจากกาซร้อนก่อนจะปล่อยออกจากปล่องควัน เป็นการป้องกันภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

การขยายเหมืองมีการวางแผนให้สอดคล้องสัมพันธุ์กับผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจัดปลูกป่า ไม้ประดับ จัดสวน แหล่งเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ ระบบกำจัดเถ้าถ่านหิน การดูแลความสะอาดทั้งระบบ ตลอดจนการบริหาร จัดการอย่างมีคุณภาพ จนได้รับการรับรอง iso14001 และโดยเฉพาะมีการแนะนำตลอดจนฝืกอาชีพให้กับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย