เสียงสะท้อนจากเด็ก

โดย จักบิณฑ์ ปิมปะ  - 21 ม.ค. 2543
ผมอยากให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และ ชุมชน มีการปลูกต้นไม้เพื่อ
อนุรักษ ์ สิ่งแวดล้อม เราไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่นํ้าลำคลอง เพราะอาจทำ
ให้เกิคมลพิษเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ และ กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น
เราควช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้เพื่อให้มีอากาศดี


ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรา เศรษฐกิจแย่ลง ผมก็อยาก
ให้ทุกคน และแต่ละครอบครัวช่วยกัน ประหยัด ให้มากขึ้น โดยการ
กินของไทย ใช้ของไทย ให้เงินหมุนเวียนอยู่ ในประเทศไทยเรามากขึ้น
เราไม่ควร ฟุ่มเฟือย และ ไม่ใช้ของมีราคาแพง เพียงแค่นี้ประเทศไทยของเราก็
จะมีเศษฐกิจดีขึ้น และประเทศไทยก็จะอยู่อย่างมีความสุข


ผมอยากให้สังคมของเรามีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ทำให้ประชาชนเกิคความรักใคร่ สามัคคีกัน
ไม่มีการลักเล็กขโมยน้อย ถ้าไม่มีการลักเล็กขโมยน้อย
จะทำให้ทุกคน และ สังคม สงบสุข มีความรักต่อกัน และ
ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน จะทำให้สังคมมีความสุข
ผมอยากให้รัฐบาลของไทย
ช่วยส่งเสริม การเรียนที่ดีให้แก่
เด็กไทยทุกคน และ เด็กไทยที่อยู่ ชนบทให้ได้เรียน
หนังสือเหมือนกับ
เด็กที่มีฐานะดี


ผมอยากให้คนในสังคมของเรา มีสุขภาพสมบูรณ์.แข็งแรง กันทุกคนไม่มี
ใครเจ็บป่วย ง่ายๆ อยากให้คนในครอบครัวของผมชอบออกกำลังกาย เป็น
ประจำ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ผมอยากมีสุขภาพที่แ8uข็งแรง เหมือนนักยก
นํ้าหนัก ผมอยากให้คนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หันมามองออกกำลังกาย เมื่อ
ทุกคนทำอย่างนี้


ผมอยากให้โรงเรียนในชุมชน หรือชนบท
มีการส่งเสริม
กีฬามากๆ เพราะ ทุกคนจะ ได้ เล่นอย่างสนุกสนาน
และช่วยให้เด็กหรืเยาวชน
ห่างไกล จากยาเสพย์ติด มากขึ้น และ
ผมก็อยากจะเล่น กีฬาหลายๆเหมือน
กับทุกคนในเมือง


ในปัจจุบัน ครอบครัวเป็นสถาบันหลัก ในการเริ่มต้นในชีวิต ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นว่า ดิฉันอยากให้ครอบครัว ทุกครอบครัวมีความรักสามัคคี กัน
ปรองดองกันแล้วสังคมไทยก็จะอยู่อย่างมีความสุข บางครอบครัวอาจจะแตกแยกกัน หรือ บางครอบครัวอาจจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ต่างรักใคร่กัน อาจ
จะมีผลกระทบ กับเด็ก ดิฉันอยาก จะให้ทุกครอบครัว เป็นครอบครัวที่รัก ใคร่
กันตลอดไป