หมู่บ้านแกะสลัก

โดย ชไมพร พิมพ์ต่อ  - 21 ม.ค. 2543

บ้านหลุกเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหมู่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ในบ้านหลุกมีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำจาง ซึ่งชาวบ้านได้นำมาใช้ เช่น
นำไปใช้ในการอาบ ใช้ในการดื่ม เป็นต้น
หมู่บ้านหลุกมีวัดที่มีความเก่าแก่นับหลายร้อยปี ข้างในวัดมีรูปภาพสวยๆ ให้ดูให้ศึกษา และวัดดอยผาปูนก็มีถ้ำ มีรอยพระบาท

อาชีพของคนในหมมู่บ้านมีอาชีพ ทำนา เมื่อว่างจากการทำนาก็หันมาทำ
แกะสลักมาค้าขายต่อจากการทำนาอาชีพรองลงมาส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านทำ การแกะสลัก ในเดือนหนึ่ง ๆ ชาวบ้านได้รายได้เดือนละประมาณ 500 กว่า
บาทต่อเดือน
ประวัติ
หมู่บ้านหลุกเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพทำไร่ทำนาเมื่อว่างจากการทำนาชาวบ้าน
ไมม่มีงานอะไรทำ สมัยก่อน ลุงจันดี เป็นคนบ้านนาป้อได้มาแต่งงานอยุ่
บ้านหลุกแล้วได้ไปเที่ยวที่แม่สาย จังหวัดเชียงราย ลุงจันดีได้ซื้อของแกะสลัก
เช่น ช้าง ม้า เป็นต้น แล้วมาลองทำดูปรากฎว่าสามารถแกะสลักได้ จึง
ได้บอกต่อ ๆ ไปจนทั่วหมู่บ้าน จึงมีคนข้าง ๆ บ้านมาสมัครเป็นลูกมือเพื่อให้
ลุงจันดีเป็นผู้สอนแกะสลักให้ พอแกะสลักเสร็จก็นำส่งขายต่อต่างจังหวัด
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดกรุงเทพฯ ในบางครั้งก็ขึ้นรถไปขายทางภาคใต้ก็ได้ขายดีและจึงได้เกิดเป็นอาชีพใหม่ใน หมู่บ้านของเรา