ศาสตร์แห่งศิลป์

โดย นันทิวา ธิปะละ  - 21 ม.ค. 2543เป็นภาพการทอผ้าไหม สมบัติของ WFI,Inc New York ปี 37ศาสตร์แห่งศิลป


ศิลปะคือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่ถ่ายทอดออกมาโดยวิธีต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ถ่ายออกมาแค่การวาดรูปเพียงอย่างเดียว แต่มักจะออกมาโดยการวาด

องค์ประกอบศิลป์


หมายถึงการนำส่วนประกอบสำคัญของศิลปะหรือรูปร่างรูปทรงนำมาจัดเข้า
ด้วยกันให้กลมกลืนกันเป็นเอกภาพ

หลักขององค์ประกอบศิลป์ประกอบด้วย


1. เอกภาพหมายถึงสภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อหาความคิดส่วน
ประกอบสำคัญของศิลปะเป็นความสอดคล้องประสานกลมกลืนกันในงานศิลปะที่ไม่อาจแบ่งแยกได้
2. ดุลยภาพ หมายถึงการจัดส่วนประกอบย่อยภายในงานศิลปะให้มีความสม
ดุล ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบนและด้านล่างให้มีความเท่าเทียมกัน
3. จุดเด่นและการเน้น จุดเด่นจะเป็นสิ่งที่สะดุดตามองเห็นเป็นแห่งแรก ส่วน
การเน้นจะเป็นการกระทำ กำหนดหรือจัดวางให้เกิดเป็นจุดเด่นในงานทัศนศิลป์

ความคิดสร้างสรรค์


งานสร้างสรรค์งานศิลปะ
หมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฎนั้นเกิดจากการแสดงออกทางความคิดที่ถ่ายทอดไปสู่ผลงาน ผลงานจะออกมาในรูปใดจึงขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์
ความสำคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะ

การสร้างสรรค์หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้นเกิดจากมนุษย์รู้จักความคิดใน
การสร้างเสริมผลงาน มีประโยชน์มากไปกว่าเดิมในเมื่อธรรมชาติได้สร้างให้เรา
ได้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ขณะมีความรู้สึกยินดีต้อนรับในสิ่งสวยงามที่ปรากฎอยู่
รอบตัวไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมนุษย์จะสร้างขึ้นหรือเป็นสิ่งที่มีในธรรมชาติ ความพิง
พอใจในเรื่องของความงามนั้นเป็นลักษณะของแต่ละบุคคล การเกิดความคิด
ริเริ่มจะทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อให้การดำชีวิตของมนุษย์ได้
อย่างมีความสุขเป็นผลให้เกิดจิตนาการให้มีมากยิ่งขึ้นอีก ดังนั้นความคิดสร้าง
สรรค์จึงเป็นส่วนสัมพันกับการเรียนรู้จากประสบการญ์และสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมากรูปเหมือนบุคคลแบบภาพชีวิตประจำวัน ฝีมือ โกยา ชื่อภาพ "ร่มเงาแดด"
อยู่ในพิพิธภัณฑสถานปราโด กรุงมาดริด ประเทศสเปน