โดย เมธินี พลหาญ  - 21 ม.ค. 2543


๑. ผักหวานป่ามีความสำคัญและประโยชน์ดังต่อไปนี้

[1] นำไปขายเป็นกิโลกรัม
[2] นำไปประกอบอาหาร เช่น
* แกงใส่มดแดง
* แกงเลียง
ลักษณะทั่วไปของผักหวาน
ผักหวานป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นที่โตเต็มที่อาจสูงถึง 13 เมตร แค่ที่พบโดยทั่วไปมักมีไม้ยืนต้นขนาดเล็ก หรือไม้เป็นพุ่มเนื่องจากมีการหักเหกิ่ง เด็ดยอด เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิ่งและยอดอ่อนซึ่งเป็นส่วนที่ใช้บริโภค
ผักหวานป่าเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบอ่อนรูปร่างแคบรี ปลายใบ
แหลม สีเขียวอมเหลือง ใบแก่เต็มที่รูปร่างรักว้าง
มีพืชอีกชนริดหนึ่งอาจเรียกผักหวานได้ด้วยเช่นกัน ชนิดนี้มีชื่อใน
3-6 เมล็ดผักหวานชนิดนี้รับประทานยอดอ่อนได้เช่นกัน
มีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น มะยมป่า ผักหวาน ผักหวานบ้าน ผักหวานใต้ใบ
เป็นต้น

การขยายพันธุ์การขายยพันธุ์ผักหวานป่าได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคือ
วิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากวิธีการอื่นๆ เช่น การตอน การตัดชำ มีเปอร์เซนการออกรากดำมากและใช้เวลานานไม่น้อยกว่า 4 เดือน จึงจะ
ออกราก
การปลูกและบำรุงรักษาควรเริ่มเตรียมหลุมปลูกในช่วงหลังสงกรานต์
ความแข็งแรงของต้นกล้า