แนะนำโรงเรียนวัดนาแก้ว

โดย ปราณี ณ.เชียงใหม่  - 21 ม.ค. 2543


โรงเรียนวัดนาแก้ว


อาคารเรียน<ม่วง>โรงเรียนวัดนาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะคา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง เปิดสอนเมื่อปีพ.ศ.2483 มีพื้นที่ 6 ไร่ เปิดสอนชั้น ป.1 - 4 ปีพ.ศ.2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับบริจาคที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่จำนวน 23 ไร่จากชาวบ้าน ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายธวัช อานนท์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


ภาพโรงเรียนวัดนาแก้ว

นักเรียนที่มาเรียนมาจาก 2 ตำบลและหลายหมู่บ้าน ได้แก่บ้านหาดปู่ด้าย บ้านจอมปิง บ้านสองแควพัฒนา บ้านแม่หยวกเกาะยะ บ้านนาแก้ว บ้านนาแส่ง บ้านนากิ๋ม บ้านแม่ไฮ บ้านเตาปูน จำนวนนักเรียน 256 คน ครูทำการสอน 17 คน


ห้องคอมพิวเตอร์


โรงเรียนวัดนาแก้วมีชื่อเสียงด้านศิลปะมานาน เนื่องจากชาวบ้านนาแก้วมีสายเลือดทางด้านศิลปะดูได้จากบรรพบุรุษจะมีอาชีพทางวาดภาพ ช่างปลูกบ้านแบบล้านนา
นักเรียนจากโรงเรียนวัดนาแก้วได้รับรางวัลทางศิลปะมากมายตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังบุกเบิกการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 - ม.3 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน