ไร่นาสวนผสมและเกษตรแบบผสมผสาน

โดย จุฑาทิพย์ ทองสุข  - 21 ม.ค. 2543


ไร่นาสวนผสมคืออะไร หมายถึงการทำกิจกรรมเกษตรหลายๆอย่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาการผลิตที่ไมีแน่นอน และตอบสนองต่อการบริโภค
อาจจะมีการเกื้อกูลกันจากกิจกรรมการผลิตใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากกิจกรรมหนึ่งไปใช้กับอีกกิจกรรมหนึ่ง เช่น มูลสุกรเป็นอาหารปลาเศษพืชผักเป็นอาหารสุกร มูลสุกรใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชผักลักษณะการทำกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นนี้เกษตรกรมีรายได้จากผลิตผลหลาย ๆอย่างมีการกระจายการใช้แรงงานตลอดปี เกษตรกรจะมีความรักผูกพันกับผืนนา
มีความภูมิใจกับผลผลิตของ
ตัวเอง ไม่อยากทิ้งไร่นาไปที่อื่น และยังทำให้มีรายได้ตลอดปี และลดการใช้จ่าย
สำหรับการซื้ออาหาร เช่น ผัก ผลไม้ และแหล่งอาหารโปรตีน เช่น ปลา ไก่
ไร่นาสวนผสม ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 ต.น้ำโจ้อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ คุณสมศักดิ์ สายดูเจ้าของโครงการได้แนวความคิดมาจาก
เจ้าหน้าที่เกษตร จ.ลำปาง ไร่นาสวนผสมของคุณสมศักดิ์ สายดู มีพืชผักหลายชนิดตั้งอยู่บนเนื้อที่เดียวกัน เช่น ฝรั่ง มะม่วง พืชผัก เช่น ผักสลัดผักกาดถั่วฝักยาวแตงกวาระหว่างแปลงของถั่วฝักยาวได้มีการขุดบ่อ
เลี้ยงปลาดุกและทำเล้าไก่ให้ยื่นลงในบ่อปลาเพื่อให้ปลากินมูลไก่เพื่อเป็นการ
ประหยัดเงิน ไม่ต้องซื้ออาหารปลา


บ่อเลี้ยงปลา