แนะนำร.รท่าแหน

โดย สมหมาย ทามณีวรรณ  - 21 ม.ค. 2543


แนะนำ ร.ร.ท่าแหน   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทะ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 มีนายสุคำ อินทสืบ เป็นครูใหญ่คนแรก


      โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนมีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 3 งาน มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมหมู่บ้านท่าแหน และรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านจว้ากมาเรียนรวม ตามนโยบายการรวมโรงเรียน


      ปัจจุบันนี้โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 234 คน แยกเป้นชั้นได้ดังนี้ ชั้นอนุบาล 1 มี 23 คน อนุบาล 2 มี 32 คน ป.1 มี 32คน
ป.2 มี 34 คน ป.3มี 29 คน ป.4 มี 37 คน ป.5 มี 26 คน ป.6 มี 24 คน มีครูประจำการทั้งหมด 14 คน อาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันคือ อาจารย์ใหญ่กิติศักดิ์ เครือดวงคำ