ลำน้ำจาง สายใยแห่งชีวิต

โดย พัชณีย์ วงค์ฟู  - 21 ม.ค. 2543


ลำน้ำจาง สายธารแห่งชีวิต


    เนื่องจากสภาพที่ตั้งของแม่ทะ ซึงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปาง มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และมักจะประสบปัญหาขาดน้ำในหน้าแล้ง แต่ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ลดความรุนแรงลงไป เพราะสายน้ำที่ได้รับเก็บกักไว้ด้วยเขื่อนและฝายกั้นน้ำ


    ลำน้ำจาง หรือแม่น้ำแม่จาง มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาสูงในเทือกเขาผีปันน้ำในเขตอำเภองาว และไหลมาหล่อเลี้ยงผู้คนตั้งแต่ อำเภอแม่เมาะ แม่ทะ และไหลมาบรรจบกับแม่น้ำวังในเขตอำเภอเกาะคา แต่เดิมมาแม่น้ำสายนี้มักจะมีน้ำหลากในฤดูฝนแต่ในฟดูแล้งจะเกิดการขาดแคลนน้ำ
     ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ ในปัจจุบันทางราชการจึงได้จัดสร้างเขื่อน และฝายสำหรับเก็บกักน้ำ ไว้ใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภค


     นอกจากนี้ บริเวณหน้าเขื่อนกั้นน้ำแต่ละแห่ง ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย