บุคลากร พื้นที่บริการและงบประมาณ

โดย ทวีศักดิ์ ปฐพีเลิศสุวรรณ  - 11 พ.ค. 2544


บุคลากรของโรงเรียนกีฬาลำปาง
มีทั้งหมด 19 คน โดยมีนายกอบกิจ ธรรมมานุชิตเป็นผู้อำนวยการ
แยกประเภทบุคลากรได้ดังนี้
1. ผู้บริหาร 5 คน
2. ผู้ฝึกสอน 7 คน
3. นักการภารโรง 4 คน
4. สารบรรณ 1 คน
5. เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 คน
6. เจ้าหน้าที่โภชนา 1 คน
รวม 19 คน