รั้วกาแล

โดย วุฒิชัย อิ่นแก้วปวงคำ  - 11 พ.ค. 2544


รอบรั้วกาแล


      กาแล ถ้าพูดถึงกาแลทุกคนคงรู้จักดีใช่ไหม กาแลเป็นสัญญาลักษณ์ของโรงเรียนเขลางค์นครซี่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน มีสิ่งแวดล้อมสวยงามร่มรื่น อาคารสถานที่มีเพียงพอ ไม่คับแคบ เหมาะที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
ข้อมูลโดยสังเขปของโรงเรียนเขลางค์นครมีดังนี้
ประวัติโดยสังเขป


ที่ตั้ง: บ้านน้ำโท้ง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง ลำปาง
พื้นที่: 278 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2547
ผอ. คนแรก คือ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์
ผอ. คนปัจจุบัน นาง จุรีย์ สร้อยเพชร
คติธรรม : สังขา สังฆัสสะ สามัคคี
คติพจน์ : ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่ให้เกิดสุข
ปรัชญา : รักสถาบัน หมั่นศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-แดง


สีฟ้า : เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาของหลวงพ่อ เกษม เขมโก ซึ่งมีเมตตา ธรรมแผ่กว้างทั่วฟ้า
สีแดง : เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์
จำนวนครู : 133 คน
จำนวนนักเรียน : ประมาณ 2300


นโยบายด้านการศึกษา
1. เป็นการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง
2. เป็นการศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบสัมมาอาขีพ หรือ การศึกษาในระดับต่อไป
3. เป็นการศึกษาที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

โครงการพิเศษของโรงเรียนที่ท่านคิดว่าจะทำเพื่อนักเรียนคืออะไร?
- โครงการเกษตรครบวงจร ตามหลักทฤษดีใหม่ ก่อตั้งโครงการเมื่อ 2541
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. เพื่อนักเรียนจะได้มีรายได้ระหว่างเรียน
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติใหม่ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และเน้นการเรียนเป็นสำคัญ
4. เพื่อใช้พื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เป้าหมาย
      คณะอาจารย์ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

คณะทีมงานอินเตอร์แมกกาซีน ได้มีโอกาสสัมภาษณ์
ด.ช. ธนะพงษ์ พุ่มชะเอม
ด.ช. นครินทร์ ตรีพลอักษร
น.ส. ยุพลักษณ์ บุตรโส
น.ส. กมลทิพย์ น่าชมนักเรียนชั้นม. 1, 4 ที่กำลังเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2544 ว่าประทับใจอะไรมากทีสุดในรอบรั้วกาแล อันดับแรกสุดคือ บริเวณกว้างขวาง ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอบเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับสิ่งที่เด็กๆประทับใจอยากจะทำเพื่อโรงเรียนคือ
1. การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2. การรักษาสิ่งที่เป็นสมบัติของโรงเรียน
3. การช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจากเดิม และการรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน
คงเป็นความภูมิใจของผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง ที่เด็กยุคใหม่ในรั้วกาแลมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สมกับโรงเรียนเขลางค์นครเป็นสถานศึกษาของพวกเราชาวลำปางทุกคน ทีมงานขอขอบคุณคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเขลางค์นครทุกคนมา ณ ที่นี่ด้วยที่กรุณาให้ข้อมูลของโรงเรียนมาให้เราได้ร่วมเผยแพร่และร่วมชื่นชมในความก้าวหน้าของโรงเรียน