การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษา

โดย พิมลพรรณ พรหมทอง  - 05 ต.ค. 2544

       <ม่วง> กิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน เพราะการเรียนในห้องเรียน ใช้เวลาจำกัดครู-อาจารย์ผู้สอนก็มุ่งในเนื้อหาเพื่อให้จบตามหลักสูตร ทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เราต้องมีเวลาเสริมเข้ามา เพื่อพัฒนาตนเอง

       ความหมายกิจกรรมที่เน้นให้กระทำในขณะที่มีการสอน ตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้


< ฟ้า> กิจกรรมนักเรียน
       ความหมาย กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษาจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนหรือจะจัดนอกสถานศึกษา เป็นการเสริมประสบการณ์ผู้เรียนที่นักเรียนมีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
ลักษณะเด่นของกิจกรรมร่วมหลักสูตร
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีคุณสมบัติดังนี้
       1.เป็นมิตรกับนักเรียน พร้อมทั้งยินดีร่วมทำงานกับนักเรียน ตลอดจนเข้าใจความต้องการของนักเรียน
       2.เป็นบุคคลที่มีอารมณ์มั่นคง รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ
       3.มีความสุขุมรอบคอบ
       4.เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนได้

<ม่วง>จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนักเรียน
การจัดตั้งชุมนุมและสภานักเรียน,ตัวอย่างการจัดตั้งชุมนุม
จุดมุ่งหมาย
ื       1.เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักระเบียบและวิธีการจัดตั้งสหการหรือสหกรณ์โรงเรียน
       2.เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักประสบการณ์กับการดำเนินการ การบริหารงานสหการหรือสหกรณ์โรงเรียน
       3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี
       4.เพื่อช่วยสร้างนิสัยการบริโภคที่ประหยัดและถูกหลักการทางเศรษฐกิจ
       5.เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและอุปกรณ์การเรียนในราคาที่ถูก
       6.เพื่อสร้างผลกำไร รายได้ให้กับนักเรียนและโรงเรียน

การดำเนินงาน
       1.เลือกตั้งคณะกรรมการชุมนุม และรับสมาชิก
       2.เรียกหุ้นจากสมาชิกอย่างน้อยคนละ 1หุ้น
       3.ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานของชุมนุม
       4.ศึกษาความต้องการของสมาชิกและจัดซื้อสินค้ามาจำหน่ายความต้องการของสมาชิก
       5.ควรจัดจำหน่ายสินค้าในเวลาที่เรียนว่าง
       6.คณะกรรมการให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของชุมนุม
       7.ผลกำไรจากการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
             1.แบ่งให้สมาชิกที่ถือหุ้น
             2.แบ่งให้โรงเรียน


<ม่วง> กิจกรรมที่ควรจัด
       1.จัดจำหน่ายสินค้าในราคาถูก
      2.จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
      3.จัดประชุมใหญ่เพื่อแถลงผลงานและกำไร
      4.จัดแบ่งผลกำไร เงินปันผลให้กับสมาชิก
      5.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สมาชิกมาซื้อสินค้า เรียกหุ้นเพิ่ม
      6.จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการของสมาชิก
      กิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจ เช่น


<ฟ้า> ประโยชน์ที่ได้รับ
      1.จัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นแก่นักเรียนในราคาถูก
       2.ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวิธีการจัดตั้ง วิธีการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน
      3.นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ รู้จักเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
       4.นักเรียนมีนิสัยในการบริโภคที่ถูกหลักการทางเศรษฐกิจ
      5.นักเรียนและโรงเรียนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
       1.ถ้าโรงเรียนใดจะจัดตั้งชุมนุมสหการหรือสหกรณ์โรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูนักเรียนควรจะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ระเบียบการวิธีการและข้อปฎิบัติเป็นอย่างดี
       2.การดำเนินการควรดำเนินไปตามหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
      3.คณะกรรมการดำเนินงานควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนดำเนินการเองทั้งหมด
       4.พยายามดำเนินการโดยยึดหลักสหกรณ์สากล หรือหลักสหกรณ์ของประเทศไทย


การจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา


<ฟ้า>บทบาทของผู้บริหารและคณะครูในการจัดกิจกรรมนักเรียน

<ม่วง>การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน
       1.กิจกรรมนักเรียนมีส่วนช่วยให้ความเจริญแก่นักเรียนและมีความสัมพันธ์กับการสอนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนได้เพียงใด
       2.กิจกรรมนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน ฝึกความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรู้จักรับผิดชอบ ร่วมมือทำงานส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรักโรงเรียนเพียงใด
       3.โรงเรียนพยายามจัดส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงใด
       4.กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นหมู่ พวก เป็นความลับหรือไม่
       5.โรงเรียนพยายามจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นสมาชิก ตามความสนใจแต่ละบุคคบเพียงใด
      6.คณะครูมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และได้สนับหนุนกิจกรรมเพียงใด
      7.โรงเรียนได้เอาใจใส่ ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทันต่อความสนใจของนักเรียนเพียงใด

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนักเรียน
      1.ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง
       2.มีส่วนสร้างเสริมหลักสูตรให้สมบูรณ์ขึ้น
      3.ช่วยเสริมการบริหารของโรงเรียน
      4.กิจกรรมนักเรียนมีส่วนช่วยสังคม

<ม่วง>เชิญคลิ๊กทางนี้ก่อนนะค่ะ....?<ม่วง>หน้าแรก
บ้านในห้องเรียน
วัตถุประสงค์ของHome Room


<ม่วง>หนังสืออ้างอิง1