<เขียว>สาเหตุของการพัฒนาหลักสูตร

โดย จิตรากูล ธิวงศ์ษา  - 05 ต.ค. 2544


สาเหตุของการพัฒนาหลักสูตร
      การพัฒนาหลักสูตรมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆหลายประการนอกเหนือจากความคิดเห็นอื่นๆ
<ฟ้า>      1.สภาพของสังคมปัจจุบัน
      สภาพของสังคมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่อไปนักศึกษาในปัจจุบันมีความเห็นว่าวิทยาการต่างๆและเทคโนโลยีก้าวหน้าเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นดังนั้นโรงเรียนจึงมีหน้าที่ในการผลิตและฝึกหัดคนให้มีความรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังต่อไปนี้
<ม่วง>      สภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันได้ขยายกว้างออกไปการจัดการศึกษาจำเป้นต้องเข้าใจและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
<ม่วง>      ในสังคมต้องการผู้มีความสามารถทางทักษะต่างๆรวมทั้งผู้มีความสามารถทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องการผลิตคนให้สนองความต้องการของสังคม
<ม่วง>      การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกสังคมปัจจุบันได้ให้ความสนใจและเห้นความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจึงจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
<ม่วง>      ปัญหาต้างๆทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจำเป็นที่จะต้องแก้ไขตรวจสอบทางด้านเน้อหาวิชาและการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
<ฟ้า><ย่อหน้>ความก้าวหน้าทางวิทยาการในปัจจุบัน
<ม่วง>      หน้าที่สำคัญของโรงเรียนคือการพัฒนาสติปัญญาความรู้และความสามารถของเด็กในขณะที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลง