การนำสื่อมาประยุกต์ใช้

โดย พรวดี ศรีวิชัยแก้ว  - 06 ต.ค. 2544


<กลางหน้าการสอน>การนำสื่อมาประยุกต์ใช้
       การรับรู้สื่อการเรียนการสอน ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสื่อจะเป็นตัวกลางที่จะนำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร " สื่อการสอนเป็นกุญแจสำคัญในการวางแผนและการสอนเชิงระบบไม่ว่าจะเป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์หรือเหตุการณืที่สร้างเขื่อนไขซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและทัศนคติ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนต่างเป็นสื่อการเรียนการสอน "

คุณค่าของสื่อ


       สื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน และช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดประสบการณืให้แก่ผู้เรียนได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้บทเรียนจากวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องฉาย สื่อการเรียนช่วยสอนสิ่งที่อยู่ในที่ลี้ลับไม่สามารถนำมาให้ดูโดยตรงได้ และช่วยในการสื่อความหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนให้ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณาเรื่องสื่อการเรียน คือการที่ไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อใดจะมีคุณค่าสูงกว่าสื่ออื่น ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเรียนการสอนและประสบการณ์ของผู้เรียน ตลอดจนความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ซึ่งสื่อที่ใช้ได้ผลดีที่สุดควรจะเป็นลักษณะขะสื่อประสม

การบูรณาการสื่อ


       สื่อการเรียนการสอนถูกสร้างขึ้นโดยประสมประสานระหว่างวิธีสอนกับการใช้สื่อการเรียนและการเสริมแรง ในการสร้างสื่อรายบุคคลประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นดำเนินการ ขั้นการทดลองใช้และขั้นการนำไปใช้ ซึ่งการนำสื่อไปใช้ครูจะต้องปรับความคิด จัดสภาพห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน