ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

โดย อมรเทพ สุรินวงศ์  - 05 ต.ค. 2544


Laboratory (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)

ห้องนี้จะใช้สำรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ภายในห้องจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เช่นเครื่องแก้ว,หลอดทดลอง ,กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือในการทดลองอื่นๆอีกมากมาย.

<ฟ้า> ความหมายของ คำว่า Laborartory)            
Laboratory is a room or building with equipment for doing scientific test or for teaching science or place where chemicals or medicines are produce. (Cambridge Dictionary)

A laborarory is a building or a room where scientific experiment
and analyses , research are carried . A laboratory in a school , college or
university is a room containing scientific equipment where student are taught
science subject such as chemistry.
(Collins cobuild Dictionary)

ประเภทของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
1.      แบ่งตามขนาด
<ม่วง>1.1 ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ เช่นใน มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
1.2 ห้องปฏิบัติการขนาดกลาง เช่นใน วิทยาลัย หรือ สถาบัน
ราชภัฏต่างๆ
1.3 ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก เช่นใน โรงเรียนมัธยมทั่วไป

Language Laboratory
ห้องปฎิบัติการทางภาษาเป็นห้องที่ใช้ช่วยในการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะทางภาษาที่จำเป็นในห้องนี้ จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึก เช่น ที วี หรือ วีดีโอ เทปคาสเซ็ต ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนภาษาได้ง่ายขึ้น .