เกิดจากดิน

โดย เกียรติศักดิ์ ศรีวิไล  - 13 ส.ค. 2542เกิดจากดิน

เซรามิก
       
                       


ผลิตภัณฑ์ อันทรงคุณภาพของนครลำปาง

--------------------------------------------------------------------------------------
                           จากการพิสูจน์และวิเคราะห์ได้พบว่านครลำปางเป็นจังหวัดที่มีดินขาวมากที่สุดของประเทศไทย และเป็นแร่ที่ทนความร้อนได้สูงมาก ให้เนื้อผลิตภัณฑ์เป็นสีขาว สีความแกร่ง วัตถุดิบสำคัญอีกชนิดหนึ่งคือดินเหนียวคุณภาพดีมีมาก เป็นสินค้าราคาถูก อันเนื่องมาจากปัจจัยทางการตลาดแรงงานค่าจ้างที่ไม่สูง จึงเป็นเหตุให้สินค้าเซรามิกของนครลำปางสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ด้วยคุณภาพ
ขั้นตอนการผลิตเซรามิกแบบอนุรักษ์
ได้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองจีนและทำกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงลูกหลานปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้

เตรียมดินโดยการผสมดินกับน้ำแล้วปั่นละเอียดให้ตกตะกอนรีดดินที่ปั่นออกมาเป็นแผ่นนวดดิน
ปั้นขึ้นรูป
ตบแต่งผลิตภัณฑ์เตรียมเผา ในเตามังกร โดยใช้ฟืนไม้ไผ่
ซึ่งจะทำให้เกิดควันและเกิดเป็นภาวะมลพิษต่อชาวบ้านในชุมชนได้
ผู้ประกอบการผลิตเซรามิกได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจึงได้หันมาใช้
เตาที่ใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แก๊สเป็นพลังงานเตาที่ใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แก๊สเป็นพลังงาน


ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาพร้อมที่จะจำหน่าย


ที่มา : คุณสนั่น ใจวงศ์คำ บริษัทธนบดีอาร์ตเซรามิกส์ จ. ลำปาง โทร. 221103