ถาม-ตอบ เรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน

โดย ละออ คันธวงศ์  - 30 พ.ค. 2547


ถาม


การจัดตารางเรียนแบบใหม่ในโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีบุคลากรจำกัด ในการจัดตารางเรียน หากจัดไม่ตรงตามประกาศ ฯ ถือเป็นความผิดหรือไม่

ตอบ


ไม่ผิด โรงเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพของโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนเชิงดอย มีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 5 เครื่อง เปิดสอนตั้งแต่ ป1. - ม.3 และทุกชั้นต้องเรียนคอมพิวเตอร์ ก็ต้องมีบ้างชั้นที่ต้องลงเรียนในช่วงบ่าย

ถาม


การจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ทำอย่างไรเพื่อเกิดความเข้าใจต่อการจัดทำเรื่องหลักสูตร สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ


การจัดอบรมควรจัดในรูปแบบของการลงปฎิบัติจริง เช่นการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ก็ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนฝึกจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง และนำไปใช้ได้เลย เมื่อกลับไปโรงเรียนท่านผู้บริหารคงต้องมีการกำกับ ติดตาม นิเทศ และการประเมินผลงานทุกระยะอย่างจริงจัง

ถาม


จากนโยบายในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สามารถสร้างผลผลิต ( ผู้เรียน ) เป็น คนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข ได้มากน้อยเพียงใด

ตอบ


จากการวิเคราะห์ผลกระทบ ของ ปริทัศน์การศึกษาไทย ปีที่ 3 ฉบับที่32 มีนาคม 2547 หน้า 16 สรุปได้ดังนี้
      1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการสูง มีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
      2. ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสวามารถ และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระ และได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ มีทักษะการคิด การทำงาน การแก้ปัญหา การจัดการ และมีทักษะชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และการแสวงหาความรู้ต่อไป
      3. ผู้เรียนจะมีความสุขในการเรียน มีเวลาร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนถนัด และสนใจมากขึ้น เป็นการนำความรู้ที่ได้มาใช้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนใจรักการเรียนรู้ในโรงเรียนมากขึ้น แทนที่จะใช้เวลาไปกับการเรียนพิเศษ


ถาม


การวัดประเมินผลตามจุดเน้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มที่ 3 จะประเมินผลในลักษณะใด จึงจะถูกต้อง

ตอบ


สถานศึกษาของท่านจัดในลักษณะใด ต่อไปนี้
      1. จัดกีฬา ดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินในลักษณะ ผ่าน / ไม่ผ่าน ทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมอย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลกับเกณฑ์การให้คะแนน
      2. ในกรณีที่ผู้เรียนประสงค์จะลงทะเบียนเรียน กีฬา ดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพ เป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามกลุ่มสาระนั้น ๆ จะต้องมีการตัดสินเป็นระดับผลการเรียน
      3. ในกรณีที่สถานศึกษาจัดกีฬา ดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ต้องมีการตัดสินเป็นระดับผลการเรียน