.
   หลักสูตร
   การสอน
   การศึกษาน่ารู้
   กระตุกเส้นเครียด
 
 

 Login

C&I Magazine On Web

C&I ย่อมากจากคำว่า “Curriculum and Instruction” ก็คือ หลักสูตรและการสอน เราชาว C&I กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เราจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายที่ร่วมกันเก็บเกี่ยวทั้งจากนอกและในรั้วสถานศึกษาเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน ร่วมกันติดตามได้จาก 4 คอลัมน์หลัก ทางด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษาน่ารู้ รวมทั้งเรื่องนานาสาระ กระตุกเส้นเครียด เพื่อการผ่อนคลาย จากหลายมุมมอง

กลุ่มต่างๆ ในวารสาร

หลักสูตร
"ที่ไหนไม่มีการเปลียนแปลง ที่นั่นย่อมไม่มีการพัฒนา" การเรียนรู้ ก็เช่นกัน ถ้าขาดการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบ หรือเกณฑ์ในการวัดคุณภาพ การเรียนรู้นั้นอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น เนื้อหาในคอลัมน์หลักสูตร จะเป็นเนื้อหาที่เสนอด้านความเคลื่อนไหวของหลักสูตร การถาม-ตอบเกี่ยวกับการสอน เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และการประกันคุณภาพการศึกษา
การสอน
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และมวลประสบการณ์ของผู้สอนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้สอนจึงเปลี่ยนบทบาทจากการสอนมาเป็น การจัดการเรียนรู้ และผู้อำนวยการสะดวก
การศึกษาน่ารู้
สาระน่ารู้เกี่ยวกับบุคคล แหล่งเรียนรู้ แวดวงการศึกษา ประสบการณ์การศึกษาดูงานของกลุ่ม C&I รวมถึงข้อคิด เกร็ดความรู้และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการศึกษาของไทยที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้
กระตุกเส้นเครียด
ในส่วนของกระตุกเส้นเครียดจะนำเสนอเนื้อหาที่อ่านแล้วรู้สึกผ่อนคลาย หลังจากที่รับเนื้อหาสาระของหลักสูตรและการสอนมาอย่างเต็มที่แล้ว ประกอบด้วย 4 คอลัมน์ คือ เรื่องสั้น ๆ แต่คิดยาว เที่ยวทั่วไทยกับอาจารย์พัทยา บทกวีซีแอนด์ไอ และคอลัมน์ขำขันกัน...แล้วคิด