.
   หลักสูตร
   การสอน
   การศึกษาน่ารู้
   กระตุกเส้นเครียด
 
 

 

หลักสูตร

"ที่ไหนไม่มีการเปลียนแปลง ที่นั่นย่อมไม่มีการพัฒนา" การเรียนรู้ ก็เช่นกัน ถ้าขาดการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบ หรือเกณฑ์ในการวัดคุณภาพ การเรียนรู้นั้นอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น เนื้อหาในคอลัมน์หลักสูตร จะเป็นเนื้อหาที่เสนอด้านความเคลื่อนไหวของหลักสูตร การถาม-ตอบเกี่ยวกับการสอน เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และการประกันคุณภาพการศึกษา

บทความต่างๆ

การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรม หรือแนวปฏิบัติที่จำเป็นต้องดำเนินงานเพื่อประกันว่า คุณภาพของการศึกษาได้รับการรักษาไว้ และส่งเสริมเพิ่มพูน
 

รวิสรา ท้าวตื้อ - 13 มิ.ย. 2547

ถาม-ตอบ เรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน
การจัดการเรียนสอนตามนโยบายฯ ได้ผลผลิต (ผู้เรียน) เก่ง ดี มีสุขจริง หรือมากน้อย เพียงใด
 

ละออ คันธวงศ์ - 30 พ.ค. 2547

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
นำครูสู่เกณฑ์มาตรฐาน
 

อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์ - 19 มิ.ย. 2547

ความเคลื่อนไหวของหลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ความเคลื่อนไหวของหลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีเนื้อหาย่อเกี่ยวกับ การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดระบบรายงานผลการเรียนกลาง การกำหนดระหัสวิชา
 

พระมหาศรีวรรณ ทองดี - 19 มิ.ย. 2547