.
   หลักสูตร
   การสอน
   การศึกษาน่ารู้
   กระตุกเส้นเครียด
 
 

 

การสอน

การถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และมวลประสบการณ์ของผู้สอนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้สอนจึงเปลี่ยนบทบาทจากการสอนมาเป็น การจัดการเรียนรู้ และผู้อำนวยการสะดวก

บทความต่างๆ

การคิดและการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนทิศทาง จุดมุ่งหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้คนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 

นิคม ปิยมโนชา - 19 มิ.ย. 2547

นวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรม หมายถึง การทำอะไรใหม่ๆ
 

สมศักดิ์ ศิริวงศ์ - 02 ก.ค. 2547

รูปแบบการสอน
ความหมายของรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบ การจัดกลุ่มของรูปแบบการพัฒนาการสอนเพื่อพัฒนาปัญญา ตัวอย่างกิจกรรมการสอนคิด
 

รัตนา สิงหกูล - 20 มิ.ย. 2547

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนในแนวนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนต้องทำให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กแต่ละคน ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ผู้เรียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียบนรู้ควบคู่ไปกับผลงาน ข้อความรู้ที่สรุปได้ (Process / Product ) จากการศึกษาค้นคว้า นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ( Application )
 

สมชาย พงศ์วิลาวัณย์ - 20 มิ.ย. 2547

การพัฒนาเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์
-
 

พิมพ์ศิริ สิทธิวัง - 19 มิ.ย. 2547

ครูชาตรีสอนสมการคณิตศาสตร์
ขอนำเสนออีกมุมหนี่งของการจัดการความรู้ที่สะท้อนวิธีการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ของครูท่านหนึ่งที่มีความเป็นครูอย่างเปี่ยมล้น เข้าใจถึงวิธีการเข้าถึงก้นบึ้งในจิตใจของนักเรียน และรู้ว่า “ครูควรจะทำอย่างไรให้เด็กชอบในสิ่งที่เด็กกำลังเรียนรู้ มากกว่าเลือกเรียนรู้แต่สิ่งที่เด็กชอบเพียงอย่างเดียว”
 

ณัฏฐพล ขวัญเจริญ - 13 มิ.ย. 2547