.
   หลักสูตร
   การสอน
   การศึกษาน่ารู้
   กระตุกเส้นเครียด
 
 

 

การศึกษาน่ารู้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบุคคล แหล่งเรียนรู้ แวดวงการศึกษา ประสบการณ์การศึกษาดูงานของกลุ่ม C&I รวมถึงข้อคิด เกร็ดความรู้และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการศึกษาของไทยที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้

บทความต่างๆ

คำศัพท์ทางการศึกษา
คำศัพท์ทางการศึกษาที่คุ้นเคยแต่เราอาจไม่เข้าใจความหมายของมัน
 

ลวภา ทองอยู่เรือน - 19 มิ.ย. 2547

เกร็ดความรู้
การนำผลไม้มาใช้บำรุงสุขภาพ
 

ปวีณา แสนบัวบาน - 16 มิ.ย. 2547

วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
การดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้ออยู่กับธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ มีนิสัยขยัน และอดทนน่าเอาแบบอย่าง และมีชุดประจำเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
 

กมลวรรณ สายปินตา - 19 มิ.ย. 2547

อยากรู้ความคิดเด็ก
เด็กทุกคนมีความฝันที่อยากจะทำงานมั่นคง มีเกียรติ มีคนนับหน้าถือตา หากเด็กคนนี้เขากลับคิดว่า อาชีพนี้คือความเป็นจริงในอนาคต อยากรู้ความคิดของเขาหรือไม่
 

ยุวดี แปงสนิท - 13 มิ.ย. 2547

วิถีชีวิตเด็กชนบท
การดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในชนบททั่วไป
 

ปาณิศา ปันทะรส - 13 มิ.ย. 2547

คลังภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นผลผลิตที่เกิดจากชาวบ้านทั้งหลายคิดขึ้นมา โดยผ่านการทดลอง การปฏิบัติมาอย่างชำชอง จนสืบทอดมาสู่คนรุ่นหลัง ดังนั้น เยาวชนรุ่นหลังควรเรียนรู้และสืบทอด นำไปเผยแพร่สิ่งที่ดี มีคุณค่าเหล่านั้นสืบไป
 

กิ่งดาว ตื้อยศ - 26 มิ.ย. 2547

แหล่งการเรียนรู้ชุมชน
แหล่งเรียนรู้ชุมชนแต่ละชุมชนสิ่งที่น่าสนใจที่หลากหลายซึ่งในแต่ละแหล่งเรียนรู้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
 

พวงเพ็ญ พาสุริยันต์ - 20 มิ.ย. 2547

บันทึกการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
บันทึกการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลาย ๆ โรงเรียน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด สิ่งที่ได้บันทึกการเรียนรู้เป็นประสบการณ์และข้อคิดเห็นของผู้เขียน จึงเรียกได้ว่านานาทัศนะ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546
 

ปาริชาติ อินทร์ต๊ะสืบ - 21 มิ.ย. 2547

การจัดการศึกษาของต่างประเทศ
การจัดการศึกษาของอังกฤษและเวลส์
 

สมจิตร วงศ์ชุ่มใจ - 10 ก.ค. 2547

ครูของแผ่นดิน
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" พระปฐมบรมราชโองการที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ยังก้องอยู่ในโสตประสาทของชาวไทยทุกหมู่เหล่า อยู่เสมอมา และยังมีพระบรมราโชวาทอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางให้คนไทยเรายึดถือปฏิบัติเรื่อยมา โดยเฉพาะวงการศึกษา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ดังที่สถาบันราชภัฏได้ถวายนามแด่พระองค์ให้เป็น "ครูของแผ่นดิน"
 

ศราวุธ สายสี - 07 ก.ค. 2547