.
   The winner
   Second Home
   หัวใส
   Learning Earth
   ไหว้ครู
 
 

 Login

การโปรงบานขาสั้น...?

ช่วงเวลาในการใช้ชีวิตของเด็กวัย teen ส่วนใหญ่ คงหนีไม่พ้นขอบรั้วโรงเรียนมัธยม ที่มีเครื่องแบบ ที่ทุกคนรู้จักกันดี นั่นคือ " กระโปรงบานขาสั้น " แล้วเด็กมัธยมเขาต้องเรียน...? และอยากรู้....? ถ้าคุณอยากรู้ก็คลิ๊กเข้ามาดูวารสารที่ได้นำเสนอสารสาระ ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อวัยมัธยมได้เลย

กลุ่มต่างๆ ในวารสาร

The winner
เพื่อความสำเร็จและการศึกษาที่ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
Second Home
บ้านหลังที่ 2 ก็คือ สถานที่ที่เด็กจะใช้เวลาส่วนมาก อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรียนรู้และเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับบ้านหลังแรก ซึ่งมีทั้งเพื่อน มีทั้งคนคอยให้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ สีสันแห่งการเรียนรู้เริ่มกว้างขวางและขยายขอบเขตแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหมดสิ้น มาผสมผสานกันและใช้ชีวิตให้เติบโตมาในสังคมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
หัวใส
หลักสูตรเป็นหัวใจของการเรียน เป็นตัวกำหนดว่าประเทศชาติจะเดินไปในทิศทางใด ? ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
Learning Earth
โลกของการเรียนรู้ คือโลกของการศึกษาทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มาจาหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน เพื่อจะได้พ้ฒนาทักษะการเรียนให้ดีขึ้น
ไหว้ครู
E-Learning รายวิชา 1011105 การมัธยมศึกษา E-Learning เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Online รูปแบบหนึ่ง ที่ผู้สอนและผู้เรียนจะเรียนรู้ร่วมกันบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยใช้ E-mail หรือ Webboard เป็นต้น E-Learning เป็นส่วนหนึ่งของ E – Education และเป็นส่วนย่อยของระบบใหญ่ E Commerce