.
   The winner
   Second Home
   หัวใส
   Learning Earth
   ไหว้ครู
 
 

 

หัวใส

หลักสูตรเป็นหัวใจของการเรียน เป็นตัวกำหนดว่าประเทศชาติจะเดินไปในทิศทางใด ? ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียน

บทความต่างๆ

การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การดำเนินการเรียนการสอนเพื่อจะได้พัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป
 

จิตรากูล ธิวงศ์ษา - 10 ส.ค. 2544

หลักสูตร
หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน เป็นตัวกำหนดว่าประเทศชาติจะก้าวเดินไปในทิศทางใด ซึ่งในปัจจุบัน " โรงเรียน "มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียน พัณนาไปในทิศาทงที่หลักสูตรกำหนด
 

ปิยาพร อินทร์บาน - 23 ก.ย. 2544

การจัดการมัธยมศึกษา
การจัดการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชาชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งการพัฒนาด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคมให้กลมกลืนผสมผสานกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง ช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า
 

วาสนา สืบสุติน - 05 ต.ค. 2544

การวัดผล ประเมินผลการเรียน
การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันว่าจักต้องมีการวัดผลประเมินผลอยู่ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าในสิ่งที่เราได้ทำลงไปนั้นประสบความสำเร็จแค่ไหน และเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
 

วลัยภรณ์ ต่อปัญญา - 08 ต.ค. 2544

โครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษา
-
 

นพรัตน์ สลีอ่อน - 07 ต.ค. 2544

<เขียว>สาเหตุของการพัฒนาหลักสูตร
-
 

จิตรากูล ธิวงศ์ษา - 05 ต.ค. 2544