.
   โรงเรียนบ้านหลุก
   โรงเรียนวัดนาแก้ว
   โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
   โรงเรียนชุมชน บ้านท่าแหน
 
 

 Login

เขลางค์สัมพันธ์

เป็นวารสารของชาวลำปาง ที่จัดทำขึ้น โดยกลุ่มลำปางเซอร์กิต ซึ่งมี 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหลุก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน โรงเรียนทองทิพย์วิทยา โรงเรียนวัดนาแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง

กลุ่มต่างๆ ในวารสาร

โรงเรียนบ้านหลุก
ชุมชนบ้านหลุกตั้งอยู๋สองฝั่งลำน้ำจางที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำวัง ตั้งอยู่หมู่ 6,11 และ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมาตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 200 ปี โดยตั้งตามชื่อระหัดวิดน้ำที่ชื่อหลุก มีพื้นที่ชุมชนประมาณ 5,000 ไร่ ประชากรเป็นชาวพื้นเมืองเหนือ พูดภาษาพื้นเมือง และภาษาไทยกลาง นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ชาวบ้านหลุกมีประวัติการต่อสู้ชีวิตด้วยความเข้มแข็ง อดทน โดยพยายามนำน้ำจากลำน้ำจางขึ้นมาด้วยการใช้ ระหัดวิดน้ำขึ้นมาใช้ในการทำนา กระทั่งหมู่บ้านอื่นขนานนามว่าบ้านหลุก ชาวบ้านหลุกมีประเพณีอันดีงามต่างๆตามประเพณี ชาวเหนือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีสลากพัตร ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีงานศพ เป็นต้น
โรงเรียนวัดนาแก้ว
โรงเรียนวัดนาแก้วเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอน 3 ระดับ มีนักเรียนมาเรียนจากหลายหมู่บ้าน จุดเด่นของโรงเรียนวัดนาแก้วคืองานศิลปะ กีฬาและคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ของโรงเรียนต้นสะเดา คำขวัญของโรงเรียน "ขยัน อดทน สนใจเรียน" สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
โรงเรียนทองทิพย์วิทยาเดิมชื่อโรงเรียนบ้านต๋อและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทองทิพย์วิทยา เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2539ซึ่งได้ชื่อทองทิพย์มาจากพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำหมู่บ้าน เป็นพระพุทธรูปที่ ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเคารพนับถือ
โรงเรียนชุมชน บ้านท่าแหน
ท่าแหนเป็นชื่อชุมชนเล็กๆ ในอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ผู้คนส่วนมากเมื่อพบชื่อครั้งแรกมักจะอ่านแบบอักษรนำว่า ท่าแหน ซึ่งหมายถึง พืชน้ำที่เรียกรวมกันว่า จอกแหน แต่ความจริงแล้ว ต้องอ่านแบบตัวสะกด เหมือนคำว่าหวงแหน ซึ่ง แหน เป็นชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ไม่ใช่พืชน้ำ แต่ต้นแหนสามารถขึ้นอยู่ที่ริมแม่น้ำ