.
   โรงเรียนบ้านหลุก
   โรงเรียนวัดนาแก้ว
   โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
   โรงเรียนชุมชน บ้านท่าแหน
 
 

 

โรงเรียนบ้านหลุก

ชุมชนบ้านหลุกตั้งอยู๋สองฝั่งลำน้ำจางที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำวัง ตั้งอยู่หมู่ 6,11 และ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมาตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 200 ปี โดยตั้งตามชื่อระหัดวิดน้ำที่ชื่อหลุก มีพื้นที่ชุมชนประมาณ 5,000 ไร่ ประชากรเป็นชาวพื้นเมืองเหนือ พูดภาษาพื้นเมือง และภาษาไทยกลาง นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ชาวบ้านหลุกมีประวัติการต่อสู้ชีวิตด้วยความเข้มแข็ง อดทน โดยพยายามนำน้ำจากลำน้ำจางขึ้นมาด้วยการใช้ ระหัดวิดน้ำขึ้นมาใช้ในการทำนา กระทั่งหมู่บ้านอื่นขนานนามว่าบ้านหลุก ชาวบ้านหลุกมีประเพณีอันดีงามต่างๆตามประเพณี ชาวเหนือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีสลากพัตร ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีงานศพ เป็นต้น

บทความต่างๆ

แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหลุก เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในบ้านหล อำเภอแม่ทะ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 มีคำขวัญของโรงเรียน คือ เรียนรู้ สู้งาน ประสานใจ ใฝ่คุณธรรม สีประจำโรงเรียน คือ สีเหลือง - ดำ ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกยี่โถ
 

ดารณี วงศ์วรรณ์ - 24 ม.ค. 2543

ของฝากจากบ้านหลุก
ในการไปเยี่ยมชมสถานที่เรามักจะซื้อของไปฝากเพื่อนญาติ ของเรา
 

อนงค์ โสภาแปง - 21 ม.ค. 2543

ปลูกป่าทดแทน
การตัดไม้เพื่อนำไปแกะสลักเราควรปลูกป่าทดแทน
 

สุทธิพงษ์ จอมภานันท์ - 21 ม.ค. 2543

เที่ยวพระธาตุถ้ำดอยผาปูน
พระธาตุถ้ำดอยผาปูน เป็นโบราณสถานอันศักด์ิสิทธิืและเก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีประชาชนมาเที่ยวชมและนมัสการพระธาตุและรอยพระพุทธบาทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นจุดชมทิวทัศน์อันงดงามเพราะบริเวณพระธาตุถ้ำดอยผาปูนตั้งอยู่บนที่สูง
 

พนม วงศ์ทาเครือ - 21 ม.ค. 2543

เสียงสะท้อนจากเด็ก
เด็กๆ อยากกระทำสิ่งที่ตนเองอยากทำในเรื่องต่างๆ
 

จักบิณฑ์ ปิมปะ - 21 ม.ค. 2543

หมู่บ้านแกะสลัก
ประวัติความเป็นมาของการแกะสลัก
 

ชไมพร พิมพ์ต่อ - 21 ม.ค. 2543