.
   การศึกษาและวัฒนธรรมลำปาง
   ท่องเที่ยว
   หัตถกรรมลำปาง
   สิ่งแวดล้อม
   ผู้เขียน
 
 

 

หัตถกรรมลำปาง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือของจังหวัดลำปางที่มีชื่อเสียง มีหลายอย่างแต่ที่ขึ้นชื่อได้แก่ กระดาษสา การทำเซรามิก การทำผ้าพื้นเมือง และการแกะสลักไม้ ซึ่งควรเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จักและเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของชาวลำปาง

บทความต่างๆ

อุตสาหกรรมเซรามิก
การทำอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง - ประวัติของอุตสาหกรรมเซรามิก - ขบวนการผลิตเซรามิก
 

อดิศักดิ์ คัมภีระ - 12 ส.ค. 2542

การแกะสลักไม้บ้านหลุก
การแกะสลักไม้เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของชาวลำปางที่สืบทอดกันมาช้านาน งานแกะสลักไม้ทีนิยมทำกับแบ่งได้ 3 ประเภทคือ 1. การแกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ 2. การแกะสลักไม้เป็นพืชหรือดอกไม้ 3. การแกะสลักเป็นเครื่องมือและของใช้ต่าง ๆ
 

ดนัย ศรีประเสริฐ - 03 ก.ย. 2542