.
   การศึกษาและวัฒนธรรมลำปาง
   ท่องเที่ยว
   หัตถกรรมลำปาง
   สิ่งแวดล้อม
   ผู้เขียน
 
 

 

การศึกษาและวัฒนธรรมลำปาง

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในจำนวน 76 จังหวัดของประเทศไทยซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะจากการศึกษา ความเป็นมาพบว่า เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมการศึกษา การสังคม และภาษาที่ควรแก่การศึกษา หาความรู้

บทความต่างๆ

ลำปางในวันนี้
ทุกวันนี้ลำปางได้พัฒนาไปมาก จากอตีตถึงปัจจุบัน
 

ภาวนา วงศ์โสม - 06 ต.ค. 2544

การบ่มเพาะการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicroWorlds เพื่อให้เด็กเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้
 

กษิดิ์พัฒน์ เข็มพงษ์ - 13 ส.ค. 2542

ของฝากจากลำปาง
ของฝากเป็นสิ่งที่ผู้ไปเยือนในแต่ละแห่งมักจะนำติดมือไปฝากญาติมิตรสหายและมักจะเลือกของที่เป็นของพื้นบ้านหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับ
 

ดารณี วงศ์วรรณ์ - 13 ส.ค. 2542

วัดพม่า
หลายคน คิดว่าวัดใหญ่ๆ ทางภาคเหนือใช่เป็นศิลปวัฒนธรรม ของพม่าหรือไม่ เพราะหัวเมืองฝ่ายเหนือเดิมเคยตกอยู่ใต้การปกครองของพม่าเป็นเวลาหลายปี ซึ่งไม่เป็นความจริง
 

นพรัตน์ แก้วระวัง - 13 ส.ค. 2542

ที่มาของชื่อจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาของชื่อจังหวัดอันยาวนานน่าสนใจศึกษาค้นคว้าแห่งหนึ่ง อันปรากฎเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเอกสารบันทึก
 

นิลุบล ทับทิมทอง - 13 ส.ค. 2542

รถม้า....วันเวลาที่เหลืออยู่
รถม้า สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ปัจจุบันยังมีให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส แต่จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนในทุกสาขาอาชีพ รถม้าจะยังเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่ลำปางหรือจะเหลือเพียงตำนาน
 

สง่า จุราเพชร - 13 ส.ค. 2542

การละเล่นพื้นเมืองของลำปาง
การละเล่นพื้นเมือง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศิลปะที่แสดงออกและสืบทอดกันมาเป็นเวาลานาน โดยการจดบันทึกและการถ่ายทอดท่ารำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ลำปางต่อไป
 

ยุพิน ศุภรัชต์เศรณี - 13 ส.ค. 2542

ลำปางในวันนี้
จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่มานานจังหวัดหนึ่งจึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งวัฒนธรรมอยู่มากมาย
 

ภาวนา วงศ์โสม - 06 ต.ค. 2544

ลำปางในวันนี้
จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาหาความรู้มากมาย
 

ภาวนา วงศ์โสม - 06 ต.ค. 2544

ของกินลำปาง
ของกินลำปางมีหลากหลาย ใช้ผักพื้นบ้านมีทั้งน้ำพริก แกง ยำ แอบ และปิ้งย้าง
 

ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล - 13 ส.ค. 2542

ลำปางในวันนี้
ลำปางเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาชม มากจังหวัดหนึ่ง เพราะลำปางมีสิ่งน่าเที่ยวเยอะแยะ
 

ภาวนา วงศ์โสม - 06 ต.ค. 2544