.
   knowledge.com
   Funny world
   Ideas show
   Book of life
   Globe media
   Education Styles
   ไหว้ครู
 
 

 

Education Styles

รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบ และในกระบวนการเรียนการสอน จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการเรียนการสอนน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกอยากจะเรียน กระบวนการสอนแบบต่าง ๆ ถ้ามีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะเหมาเสมกับแบบไหน

บทความต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมหรือ Activities เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน วิธีการต่างๆจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เต็มศักยภาพครบถ้วนตามมาตรฐานดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
 

ศุภาวดี ทาแดง - 05 ต.ค. 2544

เกมประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เกมคือกิจกรรมที่ผู้ร่วมเล่นต้องทำตามกฎที่วางไว้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเกมนั้น การเล่นเกมจึงแตกต่างไปจากการดำเนินชีวิตจริงเนื่องจากเกมจะให้ความบรรเทิงไปในตัวด้วย การนำเกมมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกมแต่ละอย่างด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

พัชรินทร์ สระคำ - 06 ต.ค. 2544

กิจกรรมการเรียนการสอน
<ย่อหน้า>หลักสูตรมัธยมศึกษาได้กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนโดยให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และสะกดคำที่เป็นอักษรตัวพิมพ์ ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ ใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ได้ในระดับ ม.3 – ม.4 และสามารถอ่าน – เขียน สื่อสารข้อความ คำถาม – คำตอบ และคำพูดต่าง ๆ ได้โดยใช้อักษรตัวพิมพ์และตัวเขียน สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมาโดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์า พจนานุกรม และสื่ออื่น ๆ ในระดับ ม.5 – ม.6 ทั้งนี้รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาในระดับพื้นฐานเพื่อเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม และความสามารถในการสื่อความได้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อ การเรียนภาษาอังกฤษ และเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในทั้งสองระดับ
 

พิมพ์ใจ เจริญศรี - 08 ส.ค. 2544