.
   knowledge.com
   Funny world
   Ideas show
   Book of life
   Globe media
   Education Styles
   ไหว้ครู
 
 

 

Globe media

ความก้าวหน้าของสื่อต่างในยุคโลกาพิวัตน์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างไกลและทันเหตุการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

บทความต่างๆ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาเป็นอย่างมาก และในด้านการเรียนการสอนก็มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในปัจจุบัน
 

สุริยา สายหยุด - 05 ต.ค. 2544

filmstrips
ฟิล์มสตริปต์มีลักษณะเป็นภาพถ่ายจากฟิล์ม 35 มม. แสดงเรื่องราวตามลำดับขั้นตอนฟร้อมที่จะนำไปฉายได้เลย โดยไม่ต้องนำภาพมาเรียงทีละภาพเช่น สไลด์ ฟิล์มสตริปช่วยในการเสนอข้อมูล ฝึกทักษะเสริมสร้างทัศนคติแก่ผ้เรียน
 

นฤมล ขันทะสีมา - 07 ส.ค. 2544

คอมพิวเตอร์
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นทุกที โดยเฉพาะในยุคที่มนุษยชาติได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของข่าวสารข้อมูลยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มบทบาทในด้านต่างๆ ขึ้นอย่างรวดเร็วความรู้ความเข้าใจในด้านนี้เป็นสื่อที่มีความสำคัญสำหรับสังคมในปัจจุบันและจะยิ่งมีความสำคัญยิ่งขึ้นทุกทีในอนาคต
 

เครือวรรณ นามปวน - 06 ต.ค. 2544

ลักษณะของสื่ออิเล็คทรอนิกส์
สื่อประเภทอิเลคทรอนิกส์มีมากมายหลายรูปแบบที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา
 

เจนย์จิรา - 07 ส.ค. 2544

ซี ดี รอม ( CD ROM )
CD ROM หรือ compact disc only memory มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4.75 นิ้ว ผิวหน้าเคลือบด้วยโลหะสะท้อนแสงเพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้ เป็นสื่อบันทึกประเภทที่ทำการบันทึกและอ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่นได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้
 

สุภาภรณ์ ปกแก้ว - 05 ต.ค. 2544

multimedia
สื่อประสม(Multimedia) เป็นการนำสื่อประเภทต่างๆ มาใช้รวมกัน โดยอาจเป็นการใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือในการศึกษารายบุคคล การใช้สื่อประสมนี้โดยทั่วไปแล้วจะใช้สื่อแต่ละสื่ออย่างเป็นขั้นตอนไป แต่ในบางครั้งก็อาจใช้สื่อหลายชนิดพร้อมกันได้
 

เดือนเพ็ญ สุดจำ - 07 ส.ค. 2544

Radio programme
ประเภทของรายการวิทยุ 1 รายการเพลง 2 รายการพูด 3 รายการที่ให้ผู้ฟังร่วมด้วย 4 รายการสิ่งละอันพรรณละน้อย 5 ข่าว 6 ละคร 7 รายการข่าวสารเหมือนจริงหรือสารคดี 8 รายการนิตยสารทางอากาศ
 

นงพงา แก้วมาเรือน - 08 ส.ค. 2544

สไลด์
สไลด์ สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะในการเรียนการสอน การฝึกอบรม ซึ่งเก็บไว้ได้เป็นศูนย์กลางและจัดทำสำเนาแจกจ่ายท้ังชุด หรือแบ่งเป็นส่วนเป็นตอนได้ตามความต้องการ ใช้ได้ทั้งการเรียนรู้อย่างอิสระเพียงผู้เดียว ทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ คุณค่าของสไลด์จึงมีมากมายหลายประการ
 

อริศรา สุทะปา - 03 ต.ค. 2544

Microcomputer
ไมโครคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่ผลิตผลซึ่งมีความหมายที่ใช้แก้ปัญหาให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ และรูปร่างทั่วๆ ไปเหมือนๆ กับคอมพิวเตอร์ขนาดอื่นๆ นั่นเอง ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีส่วนประกอบพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ผู้ใช้จะเป็นผู้เลือกขนาดและความสามารถที่แตกต่างกันของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ของการใช้งาน
 

สุกัญญา ขาววัฒน์ - 07 ส.ค. 2544

โทรทัศฯ์การศึกษา
โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชลที่ให้ทั้งภาพและเสียง เป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดความรู้และเหตุการณ์ให้ผู้ชมได้รับกันอย่างทั่วถึง เป็นสิ่งที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้รับเพราะสามารถให้ได้ทั้งภาพและเสียงดังนั้น จึงทำให้โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวกสบายและใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกับสื่อการสอนชนิดอื่นๆ
 

จินดาวรรณ ปัญจูจี - 18 ก.ย. 2544

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาเป็นอย่างมาก และในด้านการเรียนการสอนก็มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมในปัจจุบัน
 

สุริยา สายหยุด - 01 ต.ค. 2544

มารู้จัก DVD กันเถอะ
<แดง>DVD<น้ำเงิน> เป็นแผ่นวีดิโอดิสก์ที่ใช้บันทึกเสียง ภาพยนตร์ และข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ มีชื่อเต็มเรียกว่า " Digital Versatile Disc " สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า แผ่น CD-ROM ถึงขนาด 25 เท่า ด้วยพื้นที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75 นิ้ว
 

เทวินทร์ เย็นใจ - 04 ต.ค. 2544