.
   knowledge.com
   Funny world
   Ideas show
   Book of life
   Globe media
   Education Styles
   ไหว้ครู
 
 

 

Ideas show

Ideas show คือการแสองผลงานด้านสิ่อการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดป้านนิเทศ การทำแผ่นป้ายสำลี ก็ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดริเรื่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่ดีออกมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทความต่างๆ

Flannel Board Materials
แผ่นป้ายผ้าสำลีเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับวัสดุอื่นๆ ซึ่งบรรจุเนื้อหาสาระเพื่อนำเสนอเรื่องราวต่างๆ วัสดุสามารถติดบนแผ่นป้ายได้ทันทีโดยมิต้องใช้เป็ก เข็มหมุด หรือกาวช่วยในการติด แต่จะต้องมีกระดาษทรายติดด้านหลัง โดยหันด้านที่ขรุขระหรือเป็นทรายออกข้างนอก หรือวัสดุนั้นอาจเป็นไหมพรม โฟม ผ้าสักหลาด ฝอยเหล็ก เป็นต้น จึงจะสามารถติดกับแผ่นป้ายผ้าสำลีได้ทันที และสามารถปลดออกได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว สร้างความสนใจ และประทับใจแก่ผู้เรียน
 

วิลาวัณย์ ปันงาม - 05 ต.ค. 2544

ภาพโปสเตอร์
ในปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแก่งแย่งกันทำธุรกิจ ทำมาค้าขายเป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน จึงมีการโฆษณาเกิดขึ้น ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาพโฆษณามีบทบาทสำคัญยิ่งภาพโปสเตอร์จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นทัศนะวัสดุที่สร้างขึ้นด้วยการชักชวน จูงใจ สร้างความประทับใจให้เกิดความประทับใจ ให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาและนำไปสู่การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาต่อไป
 

สิรินทรา ดวงคำ - 06 ต.ค. 2544

Exhibitions ( นิทรรศการ )
นิทรรศการคือการสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ผ่านไปมา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และความคิดเร้าให้เกิดความสนใจในเนื้อหา ซึ่งเสนอและมีการกระทำบางอย่าง เนื้อหาของนิทรรศการจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่เข้าชมให้สามารถรับและมีความเข้าใจเนื้อหาสาระมากขี้น
 

อลินดา อินทร์อยู่ - 05 ต.ค. 2544

ป้ายนิเทศ
ป้ายนิเทศ ( Bulletin Boards ) ป้ายนิเทศเป็นทัศนวัสดุที่นำมาใช้ในการแสดงเรื่องราวต่างๆแก่ผู้ดู ซึ่งจะแสดงไว้บนแผ่นป้าย รูปภาพ แผนภูมิ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ป้ายนิเทศควรมีความสมบูรณ์ในตัวเองซึ่งผู้ดูสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้บรรยายประกอบ แต่ไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป ควรบรรจุเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว ถ้ามีเนื้อหามากควรจัดแสดงเป็นหลายแผ่น เรียงไปตามลำดับ มีจุดเริ่มต้นแลจบในตัวเอง
 

มนธิลา กาเผือก - 05 ต.ค. 2544

กระเป๋าผนัง
กระเป๋าผนังเป็นสื่อการเรียนประเภทแผ่นป้าย ใช้สำหรับเสียบบัตรภาพ เพื่อแสดงคำ ข้อความรูปภาพให้ผู้เรียนมองเห็นได้พร้อมกัน สามารถทำขึ้นใช้เองได้โดยง่ายและประหยัด แต่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษาความหมายของคำ
 

สัดดาวรรณ คิดอ่าน - 23 ก.ย. 2544