.
   knowledge.com
   Funny world
   Ideas show
   Book of life
   Globe media
   Education Styles
   ไหว้ครู
 
 

 

Book of life

เป็นหนังสือแห่งชีวิต เพราะหนังสื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นสื่อที่อยู่ได้นาน ยิ่งเก่ายิ่งมีคุนค่า และในที่นี้จะเน้นสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ

บทความต่างๆ

รู้นะ..... คิดอะไรอยู่
ถ้าเขาหลอก...คุณรู้ทัน ถ้าเขารัก....คุณรู้ใจ ทุกความรู้สึก....คุณเข้าใจ ..เคล็ดลับเก็บรัก เมล็ดแอปเปิ้ล เอาลูกแอปเปิ้ลมาผ่าด้วยมีีดถ้ามีดผ่าลงไปไม่โดนเมล็ดแอปเปิ้ลก็ถือว่าคุณโชคดีในการนัดพบ แต่ถ้ามีดผ่าไปโดนเมล็ด ในวันนั้นคุุณควรจะเลิกนัดเพราะมันจะเป็นผลเสียกับคุณ
 

เพ็ญนภา มาวิเลิศ - 02 ต.ค. 2544

Maps
แผนที่เป็นวัสดุลายเส้นที่แสดงสัญลักษณ์ของพื้นผิวโลก ที่ถูกนำมาทำให้เป็นแผ่นแบนราบเพื่อสะดวกแก่การใช้
 

จิราวรรณ นุสุภะ - 30 ก.ย. 2544

Chalkboard Material
กระดานชอล์กเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทแผ่นป้ายที่ผู้สอนคุ้นเคยมากที่สุด จนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนซึ่งขาดเสียมิได้
 

ศักดิ์ปริญญา ทำนา - 01 ต.ค. 2544

แบบการเรียน
<น้ำเงิน>การที่จะเป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพในการสอนจำเป็นต้องศึกษาวิธีการสอนหลายๆ วิธี แล้วนำเอาข้อดีของแต่ละวิธีมาใช้ในการเรียนการสอน
 

จงรักษ์ บุญยืน - 03 ต.ค. 2544

แบบเรียนภาษาอังกฤษ
แบบเรียนภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการเข้าสู่สังคมโลก
 

สรณีย์ เดชะปราปต์ - 07 ส.ค. 2544

การเป็นผู้นำ
ก้าวแรกของการเป็นผู้นำก็คือจะต้องทำความรู้จักกับตนเองให้ดีเสียก่อนค้นให้พบในสิ่งที่ตนเองถนัด จากนั้นดึงความถนัดที่มีออกมา พัฒนาให้ดีขึ้นและความเป็นผู้นำก็จะปรากฏขึ้นมา
 

ธัญชนก กันศร - 17 ก.ย. 2544

กราฟ
การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟและแผนภูมต่าง ๆ เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอีกรูปแบบหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง การนำเสนอด้วยกราฟเป็นการใช้ภาพแสดงข้อมูลแทนการนำเสนอแทนตัวเลขเพียงอย่างเดียว โดยอาศัยหลักการทางเรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม วงกลม แกน xy จุดตัด
 

ประภานิช จิณตา - 08 ส.ค. 2544

แผ่นป้ายไฟฟ้า
แผ่นป้ายไฟฟ้าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อาศัยการเสริมแรง (reinforcement ) หรือการให้กำลังใจแก่ผู้เรียนหรือผู้ใช้แผ่นป้ายนี้ เพื่อท้าทายให้ตอบคำถามโดยการจับคู่หรือแผ่นป้ายไฟฟ้าเป็นแหล่งค้นหาคำตอบก็ได้
 

เผด็จเกียรติ มีเดช - 08 ส.ค. 2544

charts
เป็นการนำเสนอแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ด้วย
 

ธัญชนก กันศร - 02 ต.ค. 2544