.
   กลุ่มศาสนา
   กลุ่มวิชาการ
   เกร็ดความรู้
   กลุ่มภาษา
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 Login

เล่าสู่กันฟัง C&I รุ่น 3

เรื่องราว เหตุการณ์ ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน ที่นำมาถ่ายทอดให้แก่กันและกัน ( ผู้อ่าน ) โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กลุ่มต่างๆ ในวารสาร

กลุ่มศาสนา
หลักคำสอนของทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายสอนให้คนเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
กลุ่มวิชาการ
การปฏิรูปการศึกษาเน้นให้ครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูที่ดีจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการสอนอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
เกร็ดความรู้
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรื่อง อาหาร การดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา ต้องอาศัยความรอบรู้ทั้งจากหลักวิชาการและการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติของคนเรา มารวมกันเพื่อเล่าสู่กันฟัง
กลุ่มภาษา
ในยุคของโลกโลกาภิวัฒน์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ที่เราต้องรู้และสื่อสารกับทุก ๆ คน ดังนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้ถูกต้องต้อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเล่าเรื่องราว ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา จากบรรพบุรุษเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ เป็นวิถีชีวิต ของชาวบ้าน