.
   กลุ่มศาสนา
   กลุ่มวิชาการ
   เกร็ดความรู้
   กลุ่มภาษา
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 

กลุ่มศาสนา

หลักคำสอนของทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายสอนให้คนเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

บทความต่างๆ

ข้อคิดสะกิดใจ
เรื่องราว ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พานพบและเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทำให้เราได้รับข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต โดยประยุกต์เข้ากับคำสอนของศาสนาของตนเอง
 

นางสลักจิต ใจน้อย - 30 ม.ค. 2550

อิทธิบาท 4 วิถีแห่งความสำเร็จ
การทำงานอะไรก็ตามถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จก็ต้องอาศัย ความอดทน ความมานะ เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ตามหลักพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมมาใช้ คืออิทธิบาท 4
 

นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง - 03 ก.พ. 2550