.
   กลุ่มศาสนา
   กลุ่มวิชาการ
   เกร็ดความรู้
   กลุ่มภาษา
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 

กลุ่มวิชาการ

การปฏิรูปการศึกษาเน้นให้ครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูที่ดีจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการสอนอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

บทความต่างๆ

สังคมแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิรูป2
สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะอยู่ในลักษณะใดต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร หากองค์กรใดมีความร่วมมือ สังคมนั้นย่อมมีการปฏิรูปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 

นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์ - 03 ก.พ. 2550

การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูยุคปฏิรูป
 

นางกรรณิศา ธิปทา - 03 ก.พ. 2550

การเรียนรู้สู่ทักษะชีวิต
คำอธิบาย การที่นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยผ่านประบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต ( Life skill )
 

นางสุนทรี มาน้อย - 27 ม.ค. 2550

E – learning ไม่ยากอย่างที่คิด
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เทคโนโยลีมีบทบาทเพิ่มขึ้น ทั้งในระบบบริหารและระบบการเรียนรู้ อนึ่งการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยการใช้สื่อการสอนและเทคโยลีที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
 

นางสาวดวงนภา อินยะยศ - 03 ก.พ. 2550

สื่อการสอนช่วยครู
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นั่นคือการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ข้อหนึ่งคือต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นรูปธรรม สื่อการสอนเรื่อง การพาความร้อน และการเกิดลมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้การสอนบทเรียนที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 

นายฉัตรทอง เอื้อเก่ง - 11 ก.พ. 2550