.
   ประวัติศาสตร์
   วัฒนธรรม
   การท่องเที่ยว
   สัพเพเหระ
 
 

 

วัฒนธรรม

เป็นสิ่งที่นำความเจริญงอกงามให้หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรม การพูด ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลายในความรู้ เพื่อนำเผยแพร่สู่ชุมชนที่มีความสนใจในวัฒนธรรมเมืองเวียงละกอน...

บทความต่างๆ

ภาษาถิ่น
เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะถิ่นนั้น ๆ ลำปางมีภาษาถิ่นที่ไพเราะน่าสนใจ ถ้าได้มาสัมผัสแล้ว จำรู้ว่ามีความไพเราะมากแค่ไหนลองดู ..... แต้ๆ หนา
 

เกษสุดา ขัติวงศ์ - 26 พ.ย. 2548

ประเพณีพื้นบ้าน
เป็นส่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นแบบแผนเฉพาะถิ่น ในลำปางมีประเพณีพื้นบ้านมากมาย เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีสืบจะต๋า ประเพณีฟ้อนผีมดผีเม็ง ฯลฯ
 

ศิริจันทร์ ใจเย็น - 14 พ.ย. 2548

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สินทรัพย์ทางปัญญาของชาวบ้านอันน่าสนใจของจังหวัดลำปาง .... เช่น การแกะสลักไม้ เครื่องเคลือบดินเผา เซรามิค ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผ้าทอพื้นเมือง และสมุนไพรไทย
 

ลักขณา เตชะหลอ - 14 พ.ย. 2548